Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
718/KH-PGD&ĐT Số 718 KH-PGD&ĐT KẾ HOẠCH Tuyển sinh lớp 1 tiểu học và lớp 6 THCS năm học 2022-2023 07/07/22
1029/QĐ-UBND Số 1029 QĐ-UBND Quyết định V.v phân vùng tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2022 - 2023 06/07/22
785/QĐ-UBND Số 785 QĐ-UBND Quyết định phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 09/05/22
796/QĐ-UBND Số 796 QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 30/03/22
1139/QĐ-UBND Số 1139 QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm học 2022-2023 29/04/22
1177/SGDĐT-GDPT Số 1177 SGDĐT-GDPT V v hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS,lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 02/05/22
147/QĐ-PGD&ĐT Số 147 QĐ-PGD&ĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển sinh lớp 1 tiểu học Năm học 2021-2022 14/08/21
145/QĐ-PGDĐT Số 145 QĐ-PGDĐT QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS Năm học 2021-2022 14/08/21
778/PGD&ĐT Số 778 PGD&ĐT V v hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2021-2022 06/07/21
57/ TB - THPTĐTr Số 57 TB - THPTĐTr THÔNG BÁO Kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT, hướng dẫn hoàn thành hồ sơ tuyển sinh và một số nội dung khác đối với thí sinh trúng tuyển lớp 10 trường THPT Đông Triều năm học 2021 - 2022 23/06/21
805/QĐ-UBND Số 805 QĐ-UBND Quyết định về việc phân vùng tuyển lớp 10 THPT năm học 2021- 2022 05/05/21
804/QĐ-UBND Số 804 QĐ-UBND Quyết định về việc phân vùng tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2021- 2022 05/05/21
1234/SGDĐT-KHTC Số 1234 SGDĐT-KHTC V v thực hiện Quyết định số 1289 QĐ-UBND ngày 27 4 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 07/05/21
715/PGD&ĐT Số 715 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 29/06/20
867/HD-SGDĐT Số 867 HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 13/04/20
261/TB-UBND Số 261 TB-UBND Thông báo về việc phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 23/06/20
582/QĐ-TTg Quyết định số 582 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 28/04/17
1741 QĐ-UBND Số 1741 QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm 2020-2021 28/05/20
605/PGD&ĐT-CMTH Số 605 PGD&ĐT-CMTH Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 04/06/20
Biên bản họp thống nhất KHPTGD và phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT thị xã Đông Triều năm học 2020-2021 13/02/20
Hiển thị 1 - 20 trong tổng số 32 mục.
trong 2