Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tải về
715/PGD&ĐT Số 715 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2020-2021 29/06/20
867/HD-SGDĐT Số 867 HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020 - 2021 13/04/20
261/TB-UBND Số 261 TB-UBND Thông báo về việc phân vùng tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020- 2021 23/06/20
582/QĐ-TTg Quyết định số 582 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 28/04/17
1741 QĐ-UBND Số 1741 QĐ-UBND Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm 2020-2021 28/05/20
605/PGD&ĐT-CMTH Số 605 PGD&ĐT-CMTH Về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, năm học 2020-2021 04/06/20
Biên bản họp thống nhất KHPTGD và phân vùng tuyển sinh vào lớp 10 THPT thị xã Đông Triều năm học 2020-2021 13/02/20
544/PGD&ĐT Số 544 PGD&ĐT V v hướng dẫn công tác tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2020-2021 22/05/20
432/QĐ-UBND Số 432 QĐ-UBND Quyết định phân vùng tuyển sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2020- 2021 25/04/20
475/PGD&ĐT Số 475 PGD&ĐT Về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1 Tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020 29/05/19
482/QĐ-UBND Số 482 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc phân vùng tuyến sinh lớp 1 tiểu học, lớp 6 THCS năm học 2019-2020 07/05/19
787/HD-SGDĐT Số 787 HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Tuyển sinh trung học sơ sở, trung học phổ thông năm học 2019-2020 08/04/19
1318/QĐ-UBND Số 1318 QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V v phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú và lớp 10 THPT năm học 2019-2020 02/05/19
673/PGD&ĐT-CNTT Số 673 PGD&ĐT-CNTT Về việc thí điểm tổ chức tuyển sinh trực tuyến năm học 2018-2019 09/07/18
672/HD-SGDĐT HƯỚNG DẪN Tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2018 - 2019 01/05/18
311/PGD&ĐT-THCS V v hướng dẫn công tác tuyển sinh THCS, THPT và việc tổ chức Kỳ thị tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 01/05/18
1817 UBND-GD V v phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2018-2019 01/05/18
975 QD-UBND QUYET DINH Ve viec phe duyet chi tieu tuyen sinh lop 6, lop 10 pho thong dan toc noi tru va lop 10 trung hoc pho thong nam hoc 2018-2019 01/05/18
704 SGDDT-KTKDCLGD Vv to chuc Ky thi tuyen sinh vao lop 10 THPT nam hoc 2018-2019 01/05/18
Hiển thị 19 mục.
trong 1