Đăng ký tuyển sinh

Cấp TH từ 00 giờ 00 ngày 20/7/2020 đến 23 giờ 59 ngày 31/7/2020

Cấp THCS từ 00 giờ 00 ngày 27/7/2020 đến 23 giờ 59 ngày 03/8/2020