Quy định tuyển sinh
Các văn bản quy định về tuyển sinh đầu cấp dành cho học sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm 2018
Xem chi tiết
Thông tin tuyển sinh
Thông tin, phân tuyến, chỉ tiêu kế hoạch của từng trường
Xem chi tiết
Đăng ký tuyển sinh
Đăng ký trực tuyến tuyển sinh đầu cấp dành cho học sinh mầm non, lớp 1, lớp 6
Xem chi tiết