Đăng ký tuyển sinh

Thử nghiệm đăng ký tuyển sinh từ 00 giờ 00 ngày 12/07/2018 đến 23 giờ 59 ngày 31/07/2018.

 

 
Tuyển sinh đầu cấp
Thời gian đăng ký thử nghiệm
 Từ 12/07/2018 dến 07/08/2018